atca@gurb.net

Gestions i tràmits

A continuació els mostrem la documentació necessària per realitzar alguns dels tràmits i/o gestions.

CLASSES DE SUBMINISTRAMENT

 • Ús domèstic: Consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre les necessitats normals d’un habitatge.
 • Ús comercial / Pime / Rural: És aquell que s’utilitza quan l’aigua es destina a les necessitats de locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos, botigues, clíniques, industries, centres d’ensenyament provats, centres esportius, clubs socials i recreatius, cotxeres, així com en tots aquells usos relacionats amb hostaleria, restauració, allotjament i lleure, en general, en tots aquells no destinats a un dels altres usos indicats en el Reglament del Servei quan el volum no requereixi un cabal superior a 3,5 m3/h de valor nominal igual a 7560 m3/trimestre. També s’inclouen els subministrament destinats a proveir a masies o habitatges rurals, i s’hi inclouen les de les instal·lacions pecuàries per a tot tipus de bestiar.
 • Ús Especial / Eventual: Qualsevol altre no definit en apartats anteriors, inclosos els de caràcter temporal; en tot cas, tenen la condició d’usos especials els subministraments provisionals per a obres, fires o altres activitats temporals a la via pública, els de serveis contra incendis i els subministraments per a serveis essencials i crítics.
 • Ús industrial: És aquell que utilitza l’aigua com a un element directe o indirecte d’un procés de producció, o l’activitat del qual estigui compresa en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques. També tindran aquesta consideració els que requereixin pel desenvolupament de la seva activitat un cabal superior a 3,5 m3/h de valor nominal igual a 2520m3/mes, els que generin abocaments superiors als 6.000 m3/any, i totes les activitats no contemplades anteriorment i que puguin ser considerades potencialment contaminants per l’Ajuntament i/o l’ens prestador.
 • Ús Municipal: És aquell del qual és titular l’Ajuntament o els organismes descentralitzats de la seva dependència. No es considerarà subministrament municipal el que es presti a les empreses concessionàries de qualsevol servei públic, amb excepció de les empeses mixtes amb participació municipal que presti un servei per la ciutat.

CONTRACTACIONS

Alta nova o alta procedent de baixa

 

CONTRACTACIÓ US DOMÈSTIC

DOCUMENTACIÓ:
 • DNI o NIF
 • Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar, autorització del propietari o de la relació jurídica d’ocupació de l’immoble.
 • Butlletí d’instal·lació, subscrit per l’instal·lador autoritzat i/o tota aquella documentació exigible per tal de justificar que les instal·lacions interiors compleixen la normativa vigent. (només en el cas que no s’hagi aportat abans)
 • Cèdula d’habitabilitat o llicència de primera ocupació, d’acord amb la normativa vigent.
 • Dades bancàries (20 dígits). Document SEPA signat. Enllaç de descàrrega
PAGAMENT:
 • Drets de connexió
 • Fiança
 • Fiança Incasol

 

CONTRACTACIÓ US COMERCIAL / PIME / RURAL

DOCUMENTACIÓ:
 • DNI o NIF
 • Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar, autorització del propietari o de la relació jurídica d’ocupació de l’immoble.
 • Butlletí d’instal·lació, subscrit per l’instal·lador autoritzat i/o tota aquella documentació exigible per tal de justificar que les instal·lacions interiors compleixen la normativa vigent. (només en el cas que no s’hagi aportat abans)
 • Llicència d’obertura i/o llicència ambiental relacionada amb l’activitat.
 • Dades bancàries (20 dígits). Document SEPA signat. Enllaç de descàrrega
PAGAMENT:
 • Drets de connexió
 • Fiança
 • Fiança Incasol

 

CONTRACTACIÓ US ESPECIAL / EVENTUAL

DOCUMENTACIÓ:
 • DNI o NIF
 • Llicència municipal d’obres en vigència.
 • Dades bancàries (20 dígits). Document SEPA signat. Enllaç de descàrrega
PAGAMENT:
 • Drets de connexió
 • Fiança
 • Fiança Incasol

 

CONTRACTACIÓ US INDUSTRIAL

DOCUMENTACIÓ:
 • DNI o NIF
 • Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar, autorització del propietari o de la relació jurídica d’ocupació de l’immoble.
 • Butlletí d’instal·lació, subscrit per l’instal·lador autoritzat i/o tota aquella documentació exigible per tal de justificar que les instal·lacions interiors compleixen la normativa vigent. (només en el cas que no s’hagi aportat abans)
 • Document justificant que compleix algun dels requisits estipulats en el punt 4 per usos industrials
 • Dades bancàries (20 dígits). Document SEPA signat. Enllaç de descàrrega
PAGAMENT:
 • Drets de connexió
 • Fiança
 • Fiança Incasol

 

CONTRACTACIÓ US MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓ:
 • Sol·licitud signada per l’Ajuntament de la contractació d’un subministrament per un ús municipal.
PAGAMENT:
 • Fiança Incasol

 

CONTRACTACIÓ CONTRA INCENDIS

DOCUMENTACIÓ:
 • DNI o NIF
 • Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar, autorització del propietari o de la relació jurídica d’ocupació de l’immoble.
 • Dades bancàries (20 dígits). Document SEPA signat. Enllaç de descàrrega
PAGAMENT:
 •  Drets de connexió
 •  Fiança
 •  Fiança Incasol

 

CESSIÓ DEL CONTRACTE / CANVI DE NOM

Es donarà de baixa el contracte actual i es procedirà a fer un nou contracte.

 

CONTRACTACIÓ US DOMÈSTIC

DOCUMENTACIÓ:
 • DNI o NIF
 • Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar, autorització del propietari o de la relació jurídica d’ocupació de l’immoble.
 • Document Baixa Canvi (només en cas de propietari a llogater i de llogater a llogater) Enllaç de descàrrega
 • Dades bancàries (20 dígits). Document SEPA. Enllaç de descàrrega
 • Lectura del comptador
PAGAMENTS:
 • Fiança
 • Fiança Incasol

 

CONTRACTACIÓ US COMERCIAL / PIME / RURAL

DOCUMENTACIÓ:
 • DNI o NIF
 • Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar, autorització del propietari o de la relació jurídica d’ocupació de l’immoble.
 • Document Baixa Canvi (només en cas de propietari a llogater i de llogater a llogater) Enllaç de descàrrega
 • Llicència d’obertura i/o llicència ambiental relacionada amb l’activitat.
 • Dades bancàries (20 dígits). Document SEPA. Enllaç de descàrrega
 • Lectura del comptador
PAGAMENTS:
 • Fiança
 • Fiança Incasol

 

CONTRACTACIÓ US ESPECIAL / EVENTUAL

DOCUMENTACIÓ:
 • DNI o NIF
 • Llicència municipal d’obres en vigència.
 • Dades bancàries (20 dígits). Document SEPA. Enllaç de descàrrega
 • Lectura del comptador
PAGAMENTS:
 • Fiança
 • Fiança Incasol

 

CONTRACTACIÓ US INDUSTRIAL

DOCUMENTACIÓ:
 • DNI o NIF
 • Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar, autorització del propietari o de la relació jurídica d’ocupació de l’immoble.
 • Document Baixa Canvi (només en cas de propietari a llogater i de llogater a llogater)Enllaç de descàrrega
 • Dades bancàries (20 dígits). Document SEPA. Enllaç de descàrrega
 • Lectura del comptador
PAGAMENTS:
 • Fiança
 • Fiança Incasol

 

SUBROGACIÓ

En produir-se la defunció del titular de la pòlissa, el cònjuge, descendents, ascendents i germans que haguessin conviscut amb ell, almenys amb dos anys d’antelació a la data de defunció, podran subrogar-se en els drets i obligacions de la pòlissa. No seran necessaris els dos anys de convivència pels sotmesos a la pàtria potestat del difunt, ni pel seu cònjuge.

L’hereu o legatari podrà subrogar-se si succeeix al causant en la propietat o ús de l’habitatge o local. Les persones jurídiques només se subrogaran en els casos de fusió, absorció, escissió, transformació o canvi de denominació social.

La subrogació només serà possible si l’abonat es trobava al corrent de pagament de les seves factures.

DOCUMENTACIÓ:

Documentació acreditativa que es troba en un dels casos descrits anteriorment.

 

BAIXA

 • Avisar prèviament a la companyia per realitzar la lectura del comptador.
 • DNI
 • Sol·licitud de baixa per escrit i signatura de la baixa que s’emet a les oficines d’atenció al client.
 • Estar al corrent de pagament.
 • Presentar l’últim rebut.

 

CANVI DE DOMICILACIÓ BANCARIA

 • Les noves dades bancàries (20 dígits: codi del banc, codi de l’agència, dígits de control i núm. de compte). Cal adjuntar justificant, que acrediti la titularitat del compte corrent i s’ha de correspondre amb el titular del subministrament.
 • Comunicació de les noves dades bancàries degudament signades, per correu, correu electrònic o a les mateixes oficines d’atenció al client.
 • En cas que l’abonat sigui el propietari i la domiciliació bancària es vulgui fer a un compte d’un tercer. Caldrà emplenar el següent formulari.
 • Document SEPA. Enllaç de descàrrega

* En qualsevol dels tràmits cal autorització per escrit, en cas que no sigui el titular qui vingui a fer la gestió. Descarrega’l aquí.
 

 

CANVI DE DADES CONTRACTE

Per posar les dades d’un tercer a un contracte, el titular del contracte ha de ser el/la propietari/a de l’immoble, i s’ha d’aportar la següent documentació:

Contacte
-

Contacte:

De dilluns a divendres de 8 a 15 h.Mas Esperança s/n,
08503 GrubDades legals:

Protecció de dades
Política de cookies
Política de privacitat
Avís legal
× Necessites ajuda?