atca@gurb.net

Entendre la factura

Factura domèstica Les tarifes vigents les podeu consultar aquí, els següents exemples no contenen les tarifes, així com impostos i altres taxes, doncs la finalitat és l’exposició dels conceptes de la factura.   Consum d’aigua Consum mínim: És el consum mínim que es paga de 36 m3/trimestre, per cobrir la part de despesa fixa de la […]

Factura domèstica

Les tarifes vigents les podeu consultar aquí, els següents exemples no contenen les tarifes, així com impostos i altres taxes, doncs la finalitat és l’exposició dels conceptes de la factura.

 

Consum d’aigua

Consum mínim: És el consum mínim que es paga de 36 m3/trimestre, per cobrir la part de despesa fixa de la gestió del servei.
Consum excés: És el consum superior al mínim que es paga per cada m m3 d’aigua consumida a partir dels 36 m3/trimestre.
Manteniment comptador: És un import fix que cobreix el manteniment del comptador.

Cànon de l’aigua

Repercussió cànon de l’aigua: Aquest concepte es recapta per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua amb un mínim de facturació de 18m3 trimestre. Es divideix en 4 trams:

1r tram: fins a 27m3
2n tram: de 28m3 a 45 m3
3r tram: de 46 m3 a 54 m3
4t tram: a partir de 55 m3

Les famílies de quatre o més membres poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua. Amb aquesta ampliació s’afegiran 3 m3/persona/mes als límits de consum d’aigua establerts per tram.

També poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75% que computaran com a dues persones. En aquest cas, caldrà presentar el formulari acompanyat de còpia de la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

* Sol·licitud d’ampliació dels trams del cànon de l’aigua per a famílies de més de tres membres aquí.

 

Cànon social

La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, crea un nou tipus de gravamen, l’anomenat cànon social, que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

En què consisteix?
En l’habitatge habitual es manté la tarifa del primer tram del cànon de l’aigua al preu de l’any 2010.
Aquest tipus es pot veure afectat per coeficients reductors. Per a més informació, podeu consultar el tipus aplicable per municipi.
S’aplicarà amb caràcter general a les factures que no superin el primer tram del cànon de l’aigua: 18 mbimestrals o 27 m3 trimestrals. Aquest límit variarà segons el nombre de persones si l’abonat ja disposa d’ampliació de trams del cànon de l’aigua.

Qui en pot gaudir?

  • Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que tinguin una edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.
  • Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

Enllaç Canon Social Agència Catalana de l’Aigua

Contacte
-

Contacte:

De dilluns a divendres de 8 a 15 h.Mas Esperança s/n,
08503 GrubDades legals:

Protecció de dades
Política de cookies
Política de privacitat
Avís legal
× Necessites ajuda?